॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥

 1. अर्जुनविषादयोगः
 2. साङ्ख्ययोगः
 3. कर्मयोगः
 4. ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः
 5. सन्न्यासयोगः
 6. ध्यानयोगः
 7. ज्ञानविज्ञानयोगः
 8. अक्षरब्रह्मयोगः
 9. राजविद्याराजगुह्ययोगः
 10. विभूतियोगः
 11. विश्वरूपदर्शनयोगः
 12. भक्तियोगः
 13. क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः
 14. गुणत्रयविभागयोगः
 15. पुरुषोत्तमयोगः
 16. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः
 17. श्रद्धात्रयविभागयोगः
 18. मोक्षसन्न्यासयोगः