॥ वैद्यनाथाष्टकम् ॥

श्रीराम सौमित्रि जटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय।
श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥१॥

गङ्गाप्रवाहेन्दु जटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे।
समस्त देवैः रवि पूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥२॥

भक्तप्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिनी दुष्टहराय नित्यम्।
प्रत्यक्ष लीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥३॥

प्रभूतवातादि समस्तरोग प्रणाशहन्त्रे मुनिवन्दिताय।
प्रभाकरेन्द्वग्नि विलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥४॥

वाक्श्रोत्रनेत्रान्ध्रि विहीनजन्तुः वाक्श्रोत्रनेत्रान्ध्रि सुखप्रदाय।
कुष्टादि सर्वोन्नत रोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥५॥

वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरध्येय पदाम्बुजाय।
त्रिमूर्तिरूपाय सहस्र नाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥६॥

स्वतीर्थमृत् भस्म भृदाङ्गभाजा पिशाच दुःखार्ति भयापहाय।
आत्मस्वरूपाय शरीरभाजा श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥७॥

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय स्नद्गन्ध भस्माद्यभि शोभिताय।
सुपुत्रदारादि सुभाग्यदाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय॥८॥